�%@ Master Language="VB" CodeFile="MasterPage.master.vb" Inherits="MasterPage" %> SCREAM FEST 2013 - Ljubuški, BiH

Scream fest 2013

26. & 27.7.2013. vodopad Kravica, Ljubu?ki, BiH

"Scream fest" je dugoro?ni projekat o?ivljavanja/unaprije?ivanja muzi?ke scene i podizanja kulturne svijesti gra?ana lokalne i regionalne zajednice. Afirmiranjem mladih ljudi, radom na zajedni?kom projektu kao ?to je "Scream fest" stvaramo pozitivnu atmosferu i zajedni?ki cilj u kojem svi imamo motivaciju napredovati i kvalitetno raditi na njemu, te na kraju u?ivati u istom.

Rade?i na ovom projektu od 2008. godine uporno i neumorno poku?avamo potaknuti rock & metal scenu na podru?ju Hercegovine, inzistiramo na internacionalnoj suradnji i dovodimo izvo?a?e iz svih zemalja biv?e Jugoslavije. Tolerancija, ljubav i pozitivna energija su osnovne karakteristike ovog festivala koje uspje?no promoviramo godinama.

Festival se odr?ava na prirodnoj lokaciji uz rijeku Trebi?at, ovaj put pokraj vodopada "Kravica", ?ime promoviramo na?e prirodne ljepote i s obzirom na datum odr?avanja festivala, u?esnicima kao i posjetiteljima festivala omogu?ujemo lijep provod i mjesto za dru?enje, razmjenu iskustava i sklapanje novih poznanstava.

Festival ima i svoj humanitarni karakter, gdje, postavljanjem prikladnih kutija za donacije, prikupljamo dobrovoljna sredstva za pomo? djeci s pote?ko?ama u razvoju, a sve u suradnji sa lokalnim udrugama.

Kao ?to je ve? poznato, cijela ekipa koja radi na festivalu je sastavljena od volontera i ljudi koji ?ele svojom voljom i rukama napraviti doga?aj u kojem ?e u?ivati mnogi. Kao i prethodnih godina, potrudit ?emo se da vam ovaj chanel replica festival u?inimo potpuno ugodnim, posebnim, druga?ijim i boljim.

Vidimo se na Scream Fest-u!

Raspored nastupa

Petak 26.7.2013.

1. Emir Hot & Biljana Radivojevi? 21:00 - 21:45h
2. Made in Iron 22:00 - 22:45h
3. Manntra 23:00 - 23:45h
4. Let 3 00:00 - ...

Subota 27.7.2013.

1. Heaven Rain 21:00 - 21:45h
2. Aesthetic Empathy 22:00 - 22:45h
3. Cold Snap 23:00 - 23:45h
4. Pero Defformero 00:00 - ...

Osnovne informacije

Cijena ulaznice za jednu veÄŤer: 8,00 KM
Datum odrĹľavanja: 26. & 27.7.2012. godine
Vrijeme odrĹľavanja: od 21:00 do ...
Lokacija: Vodopad Kravica - Ljubuški, BiH